Zašto medijacija?

0
69
Zašto medijacija?

Medijacija, umesto atmosfere sukobljavanja i nadmetanja na sudu, nudi poverljivost (bez prisustva javnosti), što naročito može biti značajno određenim subjektima, hitnost (rok za rešavanje spora na ovaj način je 60 dana), ekonomsku isplativost (košta 3 do 5 odsto u odnosu na sudske troškove).

Medijacija je neposredna (strane se međusobno čuju i razgovaraju), dobrovoljna, zahteva manje papirologije. S obzirom na sve prednosti, medijacija predstavlja jedan od najuspešnijih i najjeftinijih vidova rešavanja sporova, koji je u interesu kako strana u sporu, tako i sudova.

Sam postupak medijacije pokreće se podnošenjem Predloga za zaključenje sporazuma o pristupanju medijaciji, izabranom medijatoru, a koji posreduje radi dobijanja saglasnosti druge strene da se pokuša medijacija u cilju rešavanja spornog odnosa.

Postupak posredovanja se smatra pokrenutim kada se zaključi Sporazum o pristupanju posredovanju u rešavanu spora. Postupak medijacije se može pokrenuti pre pokretanja sudskog postupka, nakon odnosno u toku trajanja sudskog postupka, a na način da sud utvrđuje zastoj sudskog postupka u roku od 60 dana radi pokušaja medijacije, ali i nakon okončanja sudskog postupka, tj. u postupku izvršenja. Ukoliko se postupak medijacije uspešno okonča, medijador sačinjava Sporazum o rešavanju spora putem posredovanja – medijacije, koji se potpisuje i vrši overa potpisa kod notara, nakon čega se smatra izvršnom ispravom.

Takođe, valja napomenuti da se sve više napora ulaže u cilju što bolje implementacije medijacije u Srbiji, zbog čega su sudovi u obavezi da formiraju infopulte za medijaciju, kako bi se građanima pružile sve potrebne informacije kako mogu svoj sporni odnos rešiti uz pomoć medijacije. Svakako, pokretanjem postupka medijacije omogućava se stranama u sukobu da lakše i brže ostvare svoja prava, ukoliko se uz pomoć posredovanje pronađe zadovoljavajuće rešenje uokvireno Sporazumom o rešavanju spora medijacijom, zbog čega smo i želeli da naše čitaoce informišemo o prednostima postupka medijacije.

Autor: Nina Kostić