Vodič za prijavljivanje realizovane inovacije

0
155
Vodič za prijavljivanje realizovane inovacije
Foto: Entrepreneur

Pravo učešća na NTI imaju isključivo timovi sastavljeni od najmanje 3 (tri) člana, koji mogu biti fizička ili pravna lica. Članovi tima imenuju predstavnika, koji je ovlašćen za komunikaciju sa Organizacionim timom NTI tokom takmičarskog ciklusa.

Kategorija REALIZOVANE INOVACIJE predviđena je za timove koji ispunjavaju minimum jedan od navedenih kriterijuma:
– imaju gotov prototip spreman za tržište;
– ostvarili su minimum jednu prodaju svog proizvoda/ usluge/ procesa/ tehnologije i sl.;
– imaju izgrađeno postrojenje za proizvodnju;
– imaju ili su imali odobren inovacioni projekat kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije;
– imaju nameru da sa svojom inovacijom izađu na tržište u skorijoj budućnosti.

Inovacija mora biti zasnovana na istraživanju i razvoju i ta originalnost mora biti tržišno primenljiva. Od takmičara se očekuje da njihova inovacija bude potpuno nov ili značajno izmenjen postojeći proizvod/usluga/proces/softver.

Lični podaci takmičara neophodni su radi provere verodostojnosti unetih podataka. Svaki član tima dužan je da navede broj lične karte. Jedan takmičar (član tima) može biti član samo jednog tima.
Finalisti iz ranijih godina mogu biti članovi ovogodišnjeg takmičarskog tima, ali se ne mogu pojavljivati u polufinalima i finalima tokom 5 godina od finala u kom su učestvovali. Takmičari koji su učestvovali u prethodnim godinama sa svojim inovacijama i stigli do polufinala, NEMAJU PRAVO ponovne prijave istih ili veoma sličnih ideja.

Tim ima mogućnost da povećava broj članova i tokom Takmičenja. Sve naknadne promene u timu biće posebno razmatrane, i ukoliko Organizacioni tim NTI proceni da postoji opravdanost, to će tom timu biti i omogućeno.

Organizacioni tim NTI neće arbitrirati ni u slučajevima rasformiranja tima i takav će biti eliminisan s Takmičenja. Organizacioni tim NTI neće arbitrirati ni u slučajevima kad postoji nesporazum među članovima tima u vezi sa bilo kojim pitanjem, uključujući i način raspodele osvojene nagrade na ovom takmičenju.

U slučaju da bilo ko sa strane uputi pritužbu Organizacionom timu NTI ili nekoj od partnerskih institucija – Organizatora NTI (MPNTR, PKS, RTS, kao i TMF i FTN kao institucija odakle je Organizacioni tim NTI) na bilo koju inovaciju (po pitanju tehnike, novosti, intelektualne svojine i slično), Organizacioni tim NTI će tu primedbu priložiti uz sve druge dokumente svakom sledećem recenzentu ili članu žirija bez dodatnih komentara i neće se mešati u recenzentski proces. Istu primedbu Organizacioni tim NTI će poslati i Takmičarskom timu koji može da da odgovor na nju, a taj odgovor će biti prosleđen i onima koji su dali primedbu i recenzentima/članovima žirija. Ukoliko se takva prepiska dalje nastavi, procedura ostaje ista: bez ikakvih primedbi i komentara ona će biti prosleđena recenzentima/članovima žirija.

I PRIJAVLjIVANjE


Timovi prijavljuju učešće popunjavanjem ЕЛЕКТРОНСКОГ ФОРМУЛАРА.

Prijavljivanje za učešće na Takmičenju podrazumeva popunjavanje elektronskog obrasca, koji sadrži:
– Podatke o timu (naziv, grad, država). Naziv tima ne može sadržati lično ime i/ili prezime, naziv preduzeća ili institucije i ne može biti duži od 20 karaktera. Naša sugestija bi bila da naziv tima bude zvučan, povezan sa inovacijom i sl. kako biste kroz naziv tima stvarali prepoznatljivost. Pre dostavljanja poslovnog modela, Tim može promeniti svoje početno ime u skladu sa soptvenim napretkom ili dobijanjem novih informacija tokom takmičenja. Rok za dostavljanje izmenjenih imena timova odrediće Organizacioni tim.
– Podatke o članovima tima. Registraciju učesnika podrazumeva upisivanje podataka za vođu tima, kao i za preostale članove tima. Za vođu tima unose se: ime i prezime, imejl, kontakt telefon, adresa i broj lične karte. Za sve ostale članove tima unose se samo ime, prezime i broj lične karte. Organizacioni tim NTI ima pravo da telefonom proveri prijavljene članove tima.
– Sažeti opis invencije. U njemu NIJE DOZVOLjENO spominjati lična imena, nazive institucija, adrese vebsajta i imejl adrese i sl.
– Oblast inovcije
– Link ka video prilogu o inovaciji, u trajanju do 1 minuta.

Prijavljeni timovi mogu podneti maksimalno 2 (dve) prijave za učešće na Takmičenju. Ukoliko obe prijave prođu prvi krug recenzije, tim je u obavezi da odabere jednu inovaciju i sa njom nastavi dalji tok Takmičenja.

Nepotpune ili neblagovremene Prijave, kao i prijave koje su poslate poštom ili na bilo koji drugi način, a koji nije predviđen Pravilima, neće biti uzete u razmatranje od strane Organizacionog tima NTI. Organicioni tim NTI dužan je da obavesti timove da li su podnete prijave potpune.

Nakon uspešno obavljene prijave svaki takmičarski tim dobija obaveštenje (potvrdu) o uspešnoj registraciji na i-mejl koji je tim prijavio pri registraciji učesnika. U slučaju neprimanja i-mejla u razumnom roku, tim bi trebalo da kontaktira Organizacioni tim NTI na office@inovacija.org.

II NAGRADE

Početni nagradni fond iznosi 5.000.000,00 dinara i deli se na osnovni i specijalni nagradni fond.
Osnovni nagradni fond se deli od 1. do 12. mesta. Specijalne nagrade se dele po jednom od mogućih dodatnih kriterijuma iz budžetskih sredstava.

III KOMUNIKACIJA


Komunikacija se odvija pre svega putem imejla.
Kontakt imejl adresa Takmičenja je office@inovacija.org, a kontakt osoba je Vladimir Nikić.

REZULTATI za sve krugove NTI biće objavljeni na internet sajtu www.inovacija.org i timovi će dobiti obaveštenje i-mejlom. Ukoliko se predati dokumenti ocenjuju po više kriterijuma, uz konačnu rang listu biće objavljena i rang lista po svakom od tih kriterijuma za sve takmičarske timove koji ne nastavljaju takmičenje od tog trenutka. Trenutni međusobni rang timova koji nastavljaju takmičenje neće se objaviti, eda takva informacija ne bi uticala na dalji proces recenziranja kao i na motivaciju lošije plasiranih timova da nastave takmičenje (uvek dalje prolazi onoliko timova koliko garantuje da svaki od njih i dalje ima šanse da se plasira u naredni krug takičenja). Nakon završetka NTI, tim će dobiti sve ocene i plasman po krugovima recenziranja.

Takmičarski timovi mogu se informisati o koracima koji ih čekaju tokom Takmičenja korišćenjem Kalendara aktivnosti koji je, takođe, na internet sajtu www.inovacija.org. Preporučuje se redovno praćenje internet sajta, najmanje dva puta nedeljno.

Najbitnije aktivnosti tokom NTI jesu praćenje treninga i predaja traženih dokumenata, kao i konsultacije tokom njihove izrade. O svakom ovakvom koraku obaveštenje će slati zadužena kontakt osoba Organizacionog tima NTI na zvaničnu imejl adresu tima.

Zbog nepredvidljivosti razvoja situacije u državi i svetu zbog trenutne pandemije, sve aktivnosti u okviru NTI podložne su preispitivanju i promeni, bez promene suštine samog Takmičenja i procesa obuke i rangiranja.

IV ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE TIMOVA


Očuvanje poverljivosti prikupljenih informacija tokom Takmičenja je od prevashodne važnosti za Organizacioni tim NTI.

Organizacioni tim NTI je preduzeo sve neophodne mere zaštite prava intelektualne svojine učesnika i svih koji budu imali uvida u bilo kakav dokument koji takmičari predaju na uvid, konsultacije ili ocenu, u vidu obaveze potpisivanja odgovarajućih ugovora o čuvanju i poverljivosti informacija. Organizacioni tim NTI je u obavezi čuvanja svih potpisanih ugovora.

Organizacioni tim NTI ne snosi odgovornost ukoliko neki od takmičara povredi prava intelektualne svojine pravnih i fizičkih lica koja nisu učesnici ovog Takmičenja. Ukoliko do toga dođe, sve zainteresovane strane uputićemo na zvanične sudske instance, uz pružanje uvida Takmičarima u sve materijale koje dobijemo od trećih lica u kojima se osporava njihova inovacija.

V TOK TAKMIČENjA


Takmičenje je organizovano u nekoliko segmenata:
– Priprema
– Tehnika
– Tržište
– Promocija
– Polufinale
– Finale

PRIPREMA je segment takmičenja namenjen sticanju znanja neophodnih za učešće na Takmičenju, kao što su osnovna znanja o inovacijama, intelektualnoj svojini ili formiranju inovativnim timovima. Timovi će imati na raspolaganju literaturu, kao i trenere, sa kojima će moći da se konsultuje u slučaju nejasnoća. U ovoj fazi takmičari će biti informisani o svim aktivnostima i upoznati sa formularima koje će popunjavati tokom takmičenja.

TEHNIKA je segment namenjen produbljivanju znanja o tehničkim aspektima inovacije i uključuje tehničke recenzije. Kao priprema za tehničke recenzije, timovi će izrađivati Tehničku specifikaciju, prema zadatim parametrima od strane Organizacionog tima NTI. Edukacija će biti sprovedena kroz organizovanje različitih treninga* . Timovi koji uspešno prođu tehničke recenzije biće omogućene konsultacija sa najvećim ekspertima iz oblasti kojoj pripada inovacija.

  • Sve obuke će se organizovati preko interneta, u skladu sa razvojem epidemiološke situacije. Prisustvo obukama je opciono i takmičari je ostavljeno da procene da li su im obuke neophodne.

TRŽIŠTE je segment tokom kog takmičari imaju mogućnost da steknu znanja o poslovanju zasnovanom na inovaciji, ciljnim kupcima, analizi tržišta, finansijama itd. Cilj je da takmičari savladaju izradu poslovnog modela prema standardima Takmičenja, koji se recenzira od strane eksperata. Timovima je obezbeđena pomoć u vidu treninga i konsaltinga od strane trenera.

PROMOCIJA je deo takmičenja tokom kog se takmičari fokusiraju na što bolje predstavljanje svoje inovaciju, sa ciljem potpune komercijalizacije i dolaska do investitora. Tokom obuka takmičari će naučiti osnove e-poslovanja i brendiranja, načine izrade ili unapr postojeći vebsajt, proizvedu kvalitetne materijale (tekstovi, foto, video), upravljanje nastupom u društvenim mrežama i tako dalje.

POLUFINALE je faza takmičenja u kom se dvanaest najbolje plasiranih takmičara nadmeće za plasman u finale. Timovi se predstavljaju kroz prezentaciju i zlatni minut, prema zadatim instrukcijama. Kao priprema za polufinale organizuju se obuke u vezi sa javnim nastupom i prezentacionim veštinama. Nakon polufinala određuje se šest timova koji se plasiraju u finale.

FINALE takmičenja se organizuje u studiju RTS-a, za koji je obezbeđen direktan prenos na nekom od kanala javnog servisa. Od timova se očekuje snimanje video priloga (od strane RTS-a), odgovaranje na pitanja žirija i izlaganje zlanog minuta.

Detaljan raspored aktivnosti takmičenja biće objavljeni u kalendaru Takmičenja na sajtu www.inovacija.org.

VI OCENjIVANjE


1.krug – Tehnička recenzija – daje odgovor na pitanje da li postoji fizički oblik inovacije i njena funkcionalnost.
Ocenjivanje se vrši na osnovu video priloga, predatog kao deo prijavnog formulara.

2.krug – Ocena poslovnog modela i promocije – ocenjuje se put izlaska inovacije na tržište
Formular POSLOVNOG MODELA se vrednuje po svakom od zadatih kriterijuma (tehnička vrednost, tržište i tim). Bodovi koji se dodeljuju za promociju se dobijaju analizom vebsajta namenjenog inovaciji, kreiranog sadržaja (tekstualni, video, foto), promocija na društvenim mrežama itd. Zbrajanjem ocena recenziranja poslovnog modela i ocena promotivnih aktivnosti se formira rang lista, stim da ocena poslovnog modela utiče na finalni broj poena sa 70%, dok onlajn promocija utiče maksimalno sa 30%. 18 najboljih timova nastavlja takmičenje.

3.krug – Tehničke recenzije – imaju zadatak da ocene: realizovanost, novinu, značaj i prednost
Takmičari pripremaju dokument TEHNIČKE SPECIFIKACIJE kroz koji opisuju osnovne funkcionalnosti. Tehnički recenzenti se upoznaju sa invencijom, čitanjem tehničke specifikacije i gledanjem video materijala. Ukoliko je na snimku samo fotografija inovativnog proizvoda/procesa/usluge/softvera, tehnički recenzent će diskvalifikovati tim. Nakon upoznavanja sa priloženim materijalima, recenzentski tim će video linkom pozvati takmičarski tim, koji će u svojoj radionici, laboratoriji ili drugom radnom prostoru prikazati funkcionisanje proizvoda ili prototipa svog proizvoda, usluge, procesa ili softvera na osnovu instrukcija koje tog trenutka dobije od bilo kog člana žirija. 12 najbolje plasiranih timova nastavlja takmičenje.

4.krug: Polufinale – izbor najboljih šest timova
Komisija kroz ocenjuje sveukupni utisak na osnovu koga rangira timove. U jednoj ili više sesija, stručni žiriji proveravaju inovativno poslovanje, snagu tima i tržišni potencijal na osnovu razgovora i prethodno pregledane prezentacije i/ili slušanja „zlatnog minuta“ takmičara. Rezultate tih ispitavanja beleže članovi žirija u unapred zadati recenzentski formular.

5.krug: Finale
U petom krugu, finalu, stručni žiri bira najbolje tehnološki zasnovano inovativno poslovanje na osnovu video priloga i odgovora na pitanja. Finale se direktno prenosi na RTS-u krajem decembra 2021. godine. Broj članova žirija je 6, a inovaciju izlaže tročlani tim. Svaki član tima odgovara na tačno dva pitanja žirija.

VII PRAVA TAKMIČARA


Timovi iz obe kategorije ostvaruju prava TOKOM trajanja Takmičenja na:
-redovno obaveštavanje o terminima, događajima, dokumentima od strane Organizacionog tima NTI
– profesionalanu komunikaciju od strane Organizacionog tima NTI
– besplatnu edukaciju putem treninga
– besplatne konsultacije tokom Takmičenja
– isplatu nagrada (ukoliko tim ispuni uslove)
– besplatnu promociju tima/inovativnog poslovanja.

Timovi ostvaruju prava NAKON trajanja Takmičenja na:
– besplatne informacije o potencijalnim partnerima (kupcima, distributerima, dobavljačima, finansijerima i sl), pozivima, projektima i sl.
– besplatnu promociju tima/inovativnog poslovanja
– stručnu pomoć nakon Takmičenja.

VIII OBAVEZE TAKMIČARSKIH TIMOVA


Organizacioni tim NTI nije u mogućnosti da nadoknadi bilo kakve troškove takmičara.
OBAVEZA TIMOVA je poštovanje rokova i zadatih aktivnosti tokom trajanja Takmičenja:
– Garancija istinitosti ličnih i poslovnih podataka
– Predaja dokumenata izrađeni tokom takmičenja:

  1. krug – Prijava za učešće na takmičenje sa linkom na video prilog
  2. krug – Poslovni model
  3. krug – Tehnička specifikacija, razvijen vebsajt
  4. krug – Prezentacija (power point) za polufinale
  5. krug – Snimanje dvominutne reportaže od strane RTS-a

OBAVEZA POLUFINALISTA I FINALISTA je da tokom i nakon Takmičenja učestvuju u promociji NTI.
OBAVEZA SVIH TIMOVA KOJI DOBIJU NOVČANU NAGRADU jeste da u periodu od 5 godina u svakom intervjuu, reklamnom materijalu i veb sajtu u kom pominju inovaciju koja je dobila nagradu napomenu da su učestvovali i dobili nagradu Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju.

Detaljan vremenski okvir svih aktivnosti dat je uKalendaru aktivnosti za kategorijuRealizovane inovacije.

Organizacioni tim NTI zadržava pravo da pravi sitnije izmene u kalendaru i načinu izvođenja aktivnosti, u skladu s razvojem situacije u zemlji.

Izvor: NTI zajednica