Šta donosi najavljena izmena Zakona o parničnom postupku?

0
475

Ministarstvo pravde radi na izmenama Zakona o parničnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 49/2013 – odluka US, 74/2013 – odluka US, 55/2014, 87/2018 i 18/2020), koje će rezultirati rasterećenjem preopterećenih sudova i ravnomernim prilivom predmeta u svim sudovima u Srbiji. Udruženje sudija i tužilaca (UST) predlaže uvođenje sistema “pilot presude” koje bi moglo dugoročno da reši probleme masovnih tužbi. UST podseća da Evropski sud za ljudska prava već deset godina primenjuje sistem “pilot-presuda”.

Beogradski sudovi su sada preplavljeni masovnim tužbama protiv banaka, a tokom proteklih godina rešavali su i tužbe protiv predškolskih ustanova zbog preplaćene naknade za boravak dece u vrtićima, tužbe vojnih osiguranika zbog isplaćenih manjih penzija i druge “masovke”.

Zato danas sudije osnovnih sudova u Beogradu imaju i više od dve hiljade predmeta u radu. Prvi i Treći osnovni sud paralisani su prilivom tužbi protiv banaka, čija se sedišta nalaze na teritoriji upravo ovih sudova. Izmenama Zakona o parničnom postupku trebalo bi da ova teritorijalna nadležnost bude podeljena i na druge sudove koji nisu opterećeni.

Ministarstvo pravde razmotriće sve predloge struke i načelno pozdravlja svaku inicijativu koja korespondira sa ciljevima ministarstva i može da doprinese unapređenju efikasnosti pravosuđa, kažu u ovom ministarstvu.

– Razlozi za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku jesu poboljšanje efikasnosti rada sudova, rasterećenje preopterećenih sudova i samim tim ravnomerno opterećenje svih sudova u Republici Srbiji. Sudovi su opterećeni, a posebno u Beogradu u građanskoj materiji, pa bi se ovim izmenama postigla jednaka dostupnost pravdi građana i suđenje u razumnom roku – objašnjavaju nadležni u Ministarstvu pravde.

Dva od tri novopristigla predmeta na stolu sudija beogradskih sudova su tužbe građana protiv banaka, kojima se traži isplata troškova obrade kredita ili vraćanje naknade premije osiguranja kredita. Za rešenje takvih predmeta u proseku su potrebna dva ročišta, ali postupak može da traje i nekoliko godina.

– Pilot-presuda bila bi doneta u vidu standardizovanog štambilja, odnosno pečata. To je nešto nalik na odluku koju imamo u postupcima za izdavanje platnih naloga. Ovakva presuda ne bi imala obrazloženje, što bi umnogome ubrzalo postupak rešavanja predmeta – rekla je sudija Trećeg osnovnog suda Jelena Gajić.

Sudije tog suda imaju u proseku oko 2.500 predmeta u radu i mesečni priliv veći od 200 predmeta, a očekuje se da će Viši sud u Beogradu, kao drugostepeni, uskoro biti zatrpan žalbama na prvostepene presude. Masovnim predmetima već je opterećen i Viši sud u Novom Sadu.

Uvođenje sistema pilot-presuda znatno bi se uprostio mehanizam izrade sudske odluke – jednostavnim pozivanjem na prethodno donetu odluku u sličnoj stvari. Takav sistem mogao bi biti primenjen i na druge slučajeve masovnih tužbi koje bi se mogle pojaviti u budućnosti.

Sistem pilot-presuda funkcioniše tako što se u jednom slučaju utvrdi povreda prava koja je masovne prirode, a sledeće korake preduzimaju izvršni i zakonodavni organi, koji utvrđuju način evidentiranja oštećenih građana i način isplate duga. Time se rešavaju i svi drugi takvi slučajevi pred sudovima. Takve presude trebalo bi u praksi da reše problem i za one koji se nisu obratili sudovima sa tužbom.

Izvor: Politika