U kojim slučajevima poslodavac može da vam menja ugovor o radu

0
1880
U kojim slučajevima poslodavac može da vam menja ugovor o radu

Uslovi rada primarno se uređuju ugovorom o radu između poslodavca i zaposlenog.

Kako je trajnost važno obeležje radnog odnosa, sasvim je prirodno da se često menjaju okolnosti na poslu, što iziskuje promenu odredbi ugovora o radu. U takvim situacijama poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada, odnosno aneks ugovora o radu.

Zakonski uslovi za aneks ugovora o radu

Domaći propisi ograničavaju poslodavca u izmenama ugovora o radu time što određuju uslove pod kojima je to moguće uraditi, kao i proceduru za aneks.

Tako prema našem Zakonu o radu poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada u sledećim slučajevima:

1) Radi premeštaja na drugi odgovarajući posao, zbog potreba procesa i organizacije rada.

Ključno je naglasiti da se pod odgovarajućim poslom kod ovog zakonskog osnova za aneks ugovora smatra posao za čije se obavljanje zahteva ista vrsta i stepen stručne spreme koji su utvrđeni ugovorom o radu. Prema tome, ako ste zasnovali radni odnos sa visokom stručnom spremom, ne možete biti premešteni da radite poslove za koje se zahteva niža stručna sprema. Takođe, ako ste počeli da radite npr kao lice ekonomske struke, ne možete da se premestite na drugu vrstu poslova.

2) Radi premeštaja u drugo mesto rada kod istog poslodavca.

Zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada kod svog poslodavca:

a) ako je delatnost poslodavca takve prirode da se rad obavlja u mestima van sedišta poslodavca, odnosno njegovog organizacionog dela;

b) ako je udaljenost od mesta u kome zaposleni radi do mesta u koje se premešta na rad manja od 50 km i ako je organizovan redovan prevoz koji omogućava blagovremeni dolazak na rad i povratak sa rada, a obezbeđena je naknada troškova prevoza u visini cene karte u javnom saobraćaju.

Zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada kod istog poslodavca van navedenih slučajeva samo uz svoj pristanak. Dakle, ukoliko je saglasan sa tim, može da bude premešten i u mesto koje je udaljeno više od 50 km od mesta u kome trenutno radi, ali mora na to izričito da pristane. U slučaju nepristajanja, poslodavac nema pravni mehanizam da ga na to primora.

3) Radi upućivanja na rad na odgovarajući posao kod drugog poslodavca.

Zaposleni može da bude privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca na odgovarajući posao ako je privremeno prestala potreba za njegovim radom, dat u zakup poslovni prostor ili zaključen ugovor o poslovnoj saradnji, dok traju razlozi za njegovo upućivanje, a najduže godinu dana.

Zaposleni može, uz svoju saglasnost, u opisanim slučajevima, kao i u drugim slučajevima utvrđenim opštim aktom ili ugovorom o radu, da bude privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca i duže od godinu dana, dok traju razlozi za njegovo upućivanje.

Zaposleni može da bude privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca u drugo mesto rada samo ako su ispunjeni uslovi u pogledu udaljenosti manje od 50 km od mesta trenutnog rada, obezbeđenosti javnog prevoza i naknade putnih troškova, koji i inače moraju biti ispunjeni kod premeštaja u drugo mesto rada kod postojećeg poslodavca. Takođe, i ovde se podrazumeva da je odgovarajući posao onaj koji je u okviru vrste i stepena stručne spreme za koju je sklopljen ugovor o radu.

Zaposleni sa poslodavcem kod koga je upućen na rad zaključuje ugovor o radu na određeno vreme.

Po isteku roka na koji je upućen na rad kod drugog poslodavca zaposleni ima pravo da se vrati na rad kod poslodavca koji ga je uputio, kod koga mu miruju prava i obaveze iz radnog odnosa.

4) Ako je zaposlenom koji je višak obezbedio sledeće mere za zapošljavanje: premeštaj na druge poslove, rad kod drugog poslodavca, prekvalifikacija, dokvalifikacija, nepuno radno vreme.

5) Radi promene elemenata za utvrđivanje osnovne zarade, radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i drugih primanja zaposlenog koji su sadržani u ugovoru o radu.

Ukoliko je kod poslodavca zaključen kolektivni ugovor kojim su precizirani elementi za utvrđivanje primanja zaposlenog, isti ne moraju da se navode u ugovoru o radu, ali ugovor o radu mora da upućuje na kolektivni ugovor, odnosno da sadrži odredbu prema kojoj se u pogledu utvrđivanja primanja zaposlenog primenjuje kolektivni ugovor. U tom slučaju, kada je u ugovoru o radu određeno da se primenjuje kolektivni ugovor kada je reč o primanjima zaposlenog, nije neophodno aneksirati ugovor o radu kod svake promene kolektivnog ugovora, a koja se odnosi na pobrojane elemente.

6) u drugim slučajevima utvrđenim zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.

Još jednom posebno naglašavamo da se odgovarajućim poslom u smislu tačaka 1) i 3) smatra se posao za čije se obavljanje zahteva ista vrsta i stepen stručne spreme koji su utvrđeni ugovorom o radu.

Procedura zaključivanja aneksa ugovora o radu i posledice nepotpisivanja

Uz aneks ugovora o radu poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi pismeno obaveštenje koje sadrži: razloge za ponuđeni aneks ugovora, rok u kome zaposleni treba da se izjasni, a koji ne može biti kraći od osam radnih dana i pravne posledice koje mogu da nastanu nepotpisivanjem aneksa ugovora. Najteža posledica je otkaz ugovora o radu jer je po Zakonu o radu odbijanje da se potpiše aneks ugovora o radu jedan od razloga za otkaz. Naravno, u navedenom smislu zakonit je samo onaj otkaz koji poslodavac uruči zaposlenom nakon što je poštovao zakonsku proceduru i zakonske razloge za aneks, a zaposleni odbije da ga potpiše.

I u slučaju da zaposleni potpiše aneks ugovora u ostavljenom roku, zadržava pravo da pred nadležnim sudom osporava zakonitost tog aneksa. Rok za podnošenje tužbe je 60 dana od dana zaključivanja aneksa, odnosno 60 dana od dana isteka roka za njegovo prihvatanje (ako je aneks odbijen).

Zaposleni koji odbije ponudu aneksa ugovora u ostavljenom roku, pa usled toga dobije otkaz, zadržava pravo da u sudskom postupku povodom otkaza ugovora, osporava zakonitost aneksa ugovora.

Smatra se da je zaposleni odbio ponudu aneksa ugovora ako ne potpiše aneks ugovora u roku koji mu je ostavio poslodavac, uz poštovanje minimuma od 8 radnih dana.

Privremeni premeštaj bez aneksa ugovora o radu

U slučaju da je određeni posao potrebno izvršiti bez odlaganja, zaposleni može biti privremeno premešten na druge odgovarajuće poslove (dakle opet se radi o poslovima koji odgovaraju vrsti i stepenu stručne spreme za koji je potpisan ugovor o radu) na osnovu rešenja, odnosno bez ponude aneksa ugovora o radu, ali najduže 45 radnih dana u periodu od 12 meseci. U ovom slučaju zaposleni zadržava osnovnu zaradu utvrđenu za posao sa koga se premešta, ako je to povoljnije za njega.

Izmena ugovora o radu bez zakonske procedure za aneks

Pored privremenog premeštaja na odgovarajuće poslove, zakonske odredbe kojima je regulisana procedura za aneksiranje ugovora o radu ne moraju se primeniti u slučaju zaključivanja aneksa ugovora o radu na inicijativu zaposlenog.

Izmena ličnih podataka o zaposlenom i poslodavcu (npr adresa i slično), kao i izmena podataka kojima se ne menjaju sami uslovi rada, može da se konstatuje aneksom ugovora na osnovu dokumentacije, a bez sprovođenja zakonske procedure za aneks.

Zaključna razmatranja

Na kraju teksta još jednom ćemo se osvrnuti na delove propisa koji po našem mišljenju izazivaju najviše nedoumica u praksi, a to su značenje zakonskih odredbi o odgovarajućem poslu (na koji se jedino i može izvršiti premeštaj) i pravne posledice nepotpisivanja aneksa.

Najpre, što se tiče odredbe po kojoj je premeštaj aneksom dopušten samo na odgovarajući posao, odnosno odredbe po kojoj se pod tim poslom smatra „posao za čije se obavljanje zahteva ista vrsta i stepen stručne spreme koji su utvrđeni ugovorom o radu“, bitno je naglasiti da se radi o onoj stručnoj spremi koja je po stepenu i vrsti potrebna za obavljanje poslova za koje je zaposleni zasnovao radni odnos, a ne spremi koju inače ima, ili koju je stekao tokom trajanja radnog odnosa. Prema tome, nije reč o stručnoj spremi kojom zaposleni raspolaže, već o vrsti i stepenu stručne spreme koja se zahteva za obavljanje poslova za koje je radni odnos zasnovan. Primera radi, ukoliko zaposleni pre ili tokom trajanja radnog odnosa završi fakultet, a zasnovao je radni odnos radi obavljanja poslova za koje je potrebna srednja stručna sprema, odgovarajući posao u smislu zakonskih odredbi o aneksu je posao sa srednjom stručnom spremom.

Kada je reč o zakonskom definisanju pravnih posledica nepristajanja na aneks, svakako je od suštinskog značaja činjenica da poslodavac može u tom slučaju da uruči otkaz zaposlenom. Imajući u vidu navedeno, čak i ako smatrate da aneks koji vam poslodavac nudi nije u skladu sa zakonom, mnogi će reći da je bolje rešenje da isti prihvatite, pa da u zakonskom roku od 60 dana pokrenete radni spor iz radnog odnosa, zarad osporavanja zakonitosti spornog aneksa. U suprotnom, ukoliko u roku od 8 dana, od dana prijema ponude za zaključenje aneksa ugovora o radu, isti ne prihvatite ili odbijete potpisivanje istog, stekli su se formalni uslovi za otkaz ugovora o radu od strane poslodavca, čiju zakonitost takođe možete osporavati pred sudom, ali u tom slučaju van radnog odnosa, odnosno kao bivši zaposleni. Problem evidentno nastaje kada poslodavci, često isuviše slobodno tumačeći gore navedene razloge za potpisivanje aneksa ugovora o radu, zaposlenom ponude zaključenje nezakonitog aneksa. Na taj način se aneks ugovora o radu, koristi kao sredstvo pritiska i zlostavljanja zaposlenog na radu, upravo usled preširokog tumačenja gore navedenih odredbi i želje zaposlenog da u krajnjem slučaju izbegne otkaz. U svakom slučaju, bilo da se aneks prihvati, pa osporava, ili da se odbije pa se osporava otkaz koji je iz toga proistekao, ne preostaje drugo do pravna borba pred nadležnim sudom.

Autor: Milan Predojević / infostud.rs