Predstavljen prvi projekat za gradnju četvrtog mosta u Novom Sadu

0
89
Predstavljen prvi projekat za gradnju četvrtog mosta u Novom Sadu
Foto: Gradnja

Novosadski Urbanizam objavio je nacrt Plana generalne regulacije mosta u produžetku Bulevara Evrope u Novom Sadu, četvrtog mosta koji bi trebalo da se gradi u ovom gradu i čija je vrednost ranije procenjena na 15 milijardi dinara.

Donošenjem plana, koji obuhvata 20,5 ha, kako se navodi, omogućuje se izgradnja novog mosta koji je od izuzetnog značaja za Grad Novi Sad jer upotpunjuje nedostajući deo primarne saobraćajne mreže grada i omogućuje završetak Bulevara Evrope (gradska magistrala) povezujući levu i desnu obalu Dunava, odnosno Novi Sad sa Sremskom Kamenicom, kao i važne državne puteve.


Kako se navodi u planu, saobraćajnica treba da bude primarna gradska saobraćajnica (gradska magistrala) namenjena kretanju automobila, vozila javnog prevoza (autobusa), teretnog saobraćaja (komunalnih vozila), pešaka i biciklista i da omogući prelaz sve planirane infrastrukture preko reke Dunav, uz poštovanje uslova da se obezbedi slobodan profil plovnog puta na reci Dunav.


Planirani most preko reke Dunav predstavlja produžetak Bulevara Evrope u pravcu juga. Ovaj most povezaće primarnu uličnu mrežu Novog Sada sa Sremskom Kamenicom, pa u skladu sa tim mora imati minimalno dve saobraćajne trake po smeru za drumska vozila, minimalno dve dvosmerne biciklističke staze i minimalno dva trotoara za dvosmerno kretanje pešaka.


Trasa je dužine 2,58 km i sastoji se od tri deonice:
1. Deonica od ulice Tone Hadžića do Ulice 1300 kaplara dužine 0,9 km;
2. Deonica je Most na Dunavu sa pristupnim saobraćajnicama dužine 1,5km, od Ulice 1300 kaplara do kraja mosta sa Sremske strane;
3. Deonica od mosta na Dunavu do uklapanja u postojeći DP 119 u dužini od 180m.

Nove saobraćajnice, kružne raskrsnice i mostovska konstrukcija


Pošto planirana trasa mosta počinje priključenjem na Bulevar Evrope između ulica Tone Hadžića i Braće Grulovića u ovoj zoni se planira rekonstrukcija razdelnog pojasa Bulevara Evrope kako bi se uklopila dvosmerna rampa sa mosta. Planirani razvoj saobraćajne mreže (površinski) na ovom potezu podrazumeva uvođenje još jedne kružne raskrsnice sa Ulicom heroja Pinkija.
Dalje, planirani Bulevar Evrope, nastavlja do raskrsnice sa ulicama 1300 kaplara i Laze Lazarevića i posredno sa Ulicom Sime Matavulja (postojeće stanje). Na ovom mestu je takođe predviđena kružna raskrsnica.
U nastavku postojeća ulica prelazi preko obrambenog nasipa, a zatim prolazi pored Brodogradilišta Novi Sad sa istočne strane, dok je sa zapadne strane Šodroš. Na kraju ulica skreće oštro u levo (na istok) ka Ribarskom ostrvu. Na ovom potezu planirane saobraćajnice (na površini) ne prelaze preko postojećeg obrambenog nasipa već idu paralelno sa njegovom nožicom i između ostalog imaju funkciju servisnih saobraćajnica odnosno inspekcionih staza u funkciji njegovog održavanj.
Čitavom dužinom od Bulevara Evrope do poslednje raskrsnice iznad površinskih saobraćajnica planirana je mostovska konstrukcija. Predviđene su i denivelisane veze sa površinom i to ka postojećem Bulevaru Evrope (dvosmerna rampa), ka Ulici heroja Pinkija (jednosmerne rampe), ka ulicama 1300 kaplara i Sime Matavulja (jednosmerne rampe), kao i ka Ribarskom ostrvu i Kameničkoj adi (jednosmerne rampe).

Nakon Ribarskog ostrva, koridor Bulevara Evrope prelazi preko Dunava na sremsku stranu. Orijentaciona stacionaža reke Dunav na ovom mestu je km 1259+430. Za razliku od novosadske, leve obale Dunava koja je niska i ravničarska desna sremska strana je izuzeno strma.


Odmah po usponu na desnu obalu Dunava koridor se završava priključenjem na DP 119 (približno km 36+200) u zoni raskrsnice sa Karađorđevom ulicom u Sremskoj Kamenici, a zatim i posredno, sa DP 21 u čvoru 2102 – Sremska Kamenica.
Na ovom potezu, sve do priključenja na državni put planirana je mostovska konstrukcija sa po dve vozne trake za svaki smer i obostranim biciklističkim i pešačkim stazama. Priključenje na državni put planirano je dvotračnom kružnom raskrsnicom. Kružna raskrsnica povezuje DP 119, Bulevar Evrope (most) i Karađorđevu ulicu u Sremskoj Kamenici i jednim delom se nalazi u nasipu visine oko 11 m.


Ceo prostor povezan je i odgovorajućim sistemom pešačkih i biciklističkih staza. Biciklističke staze na mostu idu od Sremske Kamenice do veze sa Ribarskim ostrvom pa dalje nastavljaju ispod mosta. U tom smislu se planiraju dva para biciklističkih rampi. Jedan je u zoni kružne (elipsaste) raskrsnice koja vodi ka Ribarskom ostrvu i Kameničkoj adi, a drugi po silasku sa centralnih raspona mosta preko Dunava na novosadskoj strani (veza za Kameničku adu i planiranu međunarodnu marinu).
Ove planirane veze biciklističkih staza na mostu sa biciklističkim stazama ispod mosta omogućuju vezu sa celokupnom mrežom biciklističkih staza Grada Novog Sada.

Konstrukcija dužine oko 1,5 km


U zoni paralelnih saobraćajnica na površini terena stubovi treba da budu raspoređeni tako da ne ometaju saobraćaj. U ovom slučaju rasponi treba da se kreću od 30 do 45 m u zavisnosti od raspoloživog prostora. Stubovi u kružnim raskrsnicama treba da se nalaze u centru kružnog ostrva ili simetrično u odnosu na centar kruga. Tačan položaj stubova će biti definisan projektnom dokumentacijom, a u skladu sa pravilima građenja iz ovog plana.


Kako se svi novosadski mostovi međusobno razlikuju u pogledu primenjenih konstruktivnih sistema (kontinualna greda, luk sa zategama i kosa zatega sa dva pilona), obavezuje se da glavna mostovska konstrukcija preko reke Dunav bude u drugačijem konstruktivnom sistemu (ili u kombinaciji više sistema) u odnosu na već postojeće sisteme mostovskih konstrukcija u Novom Sadu, a sve u cilju jedinstvenog identiteta mosta, njegove prepoznatljivosti kao simbola grada, konstruktivno stabilnog kao i oblikovno usklađenog rešenja. Uticaj brdovitog predela Fruške gore, ravnice bačke strane grada, razuđenost i šumovitost obale Dunava ali i neposredni urbani kontekst Novog Sada moraju imati uticaja na konačno rešenje mosta.


Most prelazi i preko rukavca Dunava (leva obala) koji vodi u planiranu međunarodnu marinu. Most može da premosti ovaj rukavac bez stubova, ili sa maksimalno jednim stubom koji bi se nalazio u akvatoriji planirane međunarodne marine.


Na mestu ukrštanja planiranog mosta sa nasipom Novi Sad – Begeč, zbog izmenjene konfiguracije terena u odnosu na planirano stanje, dozvoljava se da stubovi mosta budu postavljeni na rastojanju manjem od 10 m u odnosu na nožicu nasipa. U ovakvom slučaju je potrebno izvršiti proveru uticaja konstrukcije na stabilnost nasipa. Rastojanje između krune nasipa i donje ivice konstrukcije mosta je minimum 3,5 m.


Most na Dunavu mora sadržati minimalno dve vozne trake po smeru sa minimalnim širinama od 3,25 m. Takođe duž mosta se planiraju obostrano pešačko-biciklističke staze iste širine kao i u ostalom delu planirane trase. Ove staze moraju imati fizičku vezu sa planiranim pešačko-biciklističim rampama na mostu a samim tim i sa ostatkom mreže pešačko-biciklističkih staza Novog Sada i buduće mreže u Sremskoj Kamenici.


Maketa novog mosta predstavljena je javnosti sredinom prošle godine. Plan je, prema tadašnjim najavama gradonačelnika Miloša Vučevića da 2021. bude raspisan tender za idejni projekat.


Vučević je nedavno naveo i da su primljene tri ponude kineskih kompanija za izvođenje radova, postupak će sprovoditi Кoridori Srbije, a predviđenu vrednost radova, oko 130 mil EUR, pokriće Republika Srbija.

Izvor: eKapija