nedelja, 12. nov 2023.
Home Nekategorizovano Poreski kalendar – april 2023. godine

Poreski kalendar – april 2023. godine

0
Poreski kalendar – april 2023. godine

Poštovani, obaveštavamo vas o datumima dospeća poreskih obaveza za mesec april kroz poreski kalendar.

05.04.2023.

 • Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na Obrascu OZU – Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa.
 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava. Izveštaj se dostavlja na Obrascu IOSI – Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

10.04.2023.

 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP-PPNO – Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja.
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV. Prijava se podnosi na Obrascu PPPDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

18.04.2023.

 • Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.
 • Podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa od strane preduzetnika, preduzetnika poljoprivrednika i preduzetnika drugo lice za utvrđivanje poreza za 2022. godinu. Prijava se podnosi na Obrascu PPDG-1S – Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti. Uz poresku prijavu podnosi se i Obrazac PB 2 – Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti i prateći obrasci uz poreski bilans.
 • Plaćanje razlike poreza na prihod od samostalne delatnosti utvrđene po konačnom obračunu za 2022. godinu, po podnetoj poreskoj prijavi.
 • Plaćanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za I kvartal 2023. godine.
 • Plaćanje doprinosa na prihode od obavljanja samostalne delatnosti za prethodni mesec.
 • Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za prethodni mesec.
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP OD-O – Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva.
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PPPDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.
 • Podnošenje obrasca PID PDV 1 za mart mesec ako je u martu mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prvo tromesečje 2023. godine. Prijava se podnosi na Obrascu PPPDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.
 • Podnošenje obrasca PID PDV 1 za prvo tromesečje ako je obveznik u prvom tromesečju ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.
 • Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec.
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca.
 • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA.
 • Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

28.04.2023.

 • Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu.

Izvor teksta: purs.gov.rs