Poljoprivrednici ne plaćaju porez na pomoćne objekte

0
54
Poljoprivrednici ne plaćaju porez na pomoćne objekte
Foto: Kolibica

Uslov za oslobađanje od nameta je da konkretni objekat za koji se utvrđuje porez nije ustupljen drugom zbog ostvarivanja prihoda.

Poreski obveznici od ove godine porez na imovinu za pomoćne objekte, koji se nalaze na njihovoj okućnici plaćaju kao porez za garaže, a ne kao da u njima žive ili rade, što je do sada bio slučaj. Samim tim ovaj namet će za većinu obveznika biti manji, jer na primer u Beogradu u prvoj ekstrazoni stanovanja poreska osnovica za kuću iznosi 224.012 dinara po metru kavadratnom, a za garažu 89.153 dinara, dok u petoj zoni na obodu prestonice kvadratni metar kuće vrednuje se 61.326 dinara, a garaža 29.496 dinara. Ministarstvo finansija je pomoćne objekte definisalo kao samostalne koji ne služe za stanovanje ili obavljanje delatnosti i ne razvrstavaju se u stanove, kuće za stanovanje ili u poslovne zgrade i druge građevinske objekte koji služe za obavljanje delatnosti.

Dakle, svako ko u gradskom dvorištu ima bunar, bazen, rezervoar, cisternu, pomoćnu zgradu ili zgradu čija je podna površina ispod površine zemlje kao što su podrumi, šupe za smeštaj ogreva, kotlarnice, nastrešnice osnove preko deset kvadrata koje su samostalni objekti – treba da ih prijavi lokalnoj poreskoj administraciji i plate porez. Mada su građani i do sada imali tu obavezu.

Zaključno sa porezom na imovinu za 2020, ovi prostori su razvrstavani i porez se plaćao na istu osnovicu kao za objekat kome pripadaju bilo da je reč o kući ili poslovnoj zgradi.

– Počev od poreza za 2021, obveznici koji vode poslovne knjige i koji nepokretnosti iskazuju po fer vrednosti u skladu sa računovodstvenom politikom, porez na imovinu i za pomoćne (kao i za druge) objekte utvrđuju na osnovicu koju čini fer vrednost nepokretnosti iskazana u njihovim poslovnim knjigama sa stanjem na poslednji dan poslovne godine obveznika u 2020 – navode iz Ministarstva finansija.

Obveznici koji vode poslovne knjige koji vrednost nepokretnosti u poslovni knjigama ne iskazuju na navedeni način, kao i obveznicima koji ne vode poslovne knjige, poreska osnovica za pomoćne objekte utvrđuje se primenom korisne površine objekta i prosečne cene kvadratnog metra garaža i garažnih mesta u zoni, prema odluci lokalne samouprave koja je objavljena do 30. novembra 2020.

Izmenama Zakona o prezu na imovinu predviđena su i poreska oslobađanja.

– Primera radi, porez na imovinu ne plaćaju obveznici koji ne vode poslovne knjige (na primer fizička lica koja nisu preduzetnici) – na objekte koji su namenjeni i koriste se za primarnu poljoprivrednu proizvodnju kao što je gajenje stoke. Nezavisno od toga da li su registrovali poljoprivredno gazdinstvo i da li su obveznici poreza na dohodak građana na prihode od poljoprivrede i šumarstva. Uslov za poresko oslobođenje je da konkretni objekat za koji se utvrđuje porez nije ustupljen drugom radi ostvarivanja prihoda, pri čemu to ustupanje u toku dvanaest meseci (neprekidno ili sa prekidima) traje više od 183 dana – objašnjavaju iz Ministarstva finansija.

Da bi se omogućilo pravilno utvrđivanje poreza obveznici koji ne vode poslovne knjige (porez koji se utvrđuje rešenjem) dužni su da do 31. januara 2021. podnesu poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti koje se razvrstavaju u drukčiju grupu u odnosu na grupu u koju su bile razvrstane za svrhu utvrđivanja poreza na imovinu za 2020.

Ministarstvo finansija ne raspolaže podacima o broju podnetih poreskih prijava imajući u vidu da se one podnose lokalnim samoupravama prema mestu nepokretnosti za koje se utvrđuje porez. Jedinice lokalne samouprave raspolažu podacima o broju podnetih poreskih prijava po tom osnovu.

Izvor: Politika