Petinu nezaposlenih u Srbiji čine mladi

0
17
Petinu nezaposlenih u Srbiji čine mladi
Foto: Shutterstock

U Srbiji, od ukupnog broja nezaposlenih, petinu čine mladi, pokazalo je istraživanje “Mladi i preduzetništvo”, u okviru projekta “Naša zajednica, naša budućnost – Veća saradnja i zapošljavanje mladih”.

Najveći broj mladih kao jedan od osnovnih razloga za samozapošljavanje navodi da nisu mogli da pronađu posao za platu, a novac za započinjanje sopstvenog posla su dobili od porodice ili prijatelja, navedeno je u saopštenju povodom istraživanja koje, osim analize preduzetništva mladih, sadrži i 15 preporuka za unapređenje politika za razvoj preduzetništva.

Značaj projekta “Naša zajednica, naša budućnost – Veća saradnja i zapošljavanje mladih” je podizanje svesti o poteškoćama sa kojima se susreću mladi u Srbiji u pogledu samozapošljavanja, ali i slanje konkretnih preporuka resornim institucijama kako bi se stvorili što bolji uslovi za nezaposlene mlade u Srbiji.

Prva na spisku od 15 preporuka je da Ministarstvo omladine i sporta duplira broj programa, projekata ili aktivnosti usmerenih ka mladima u sklopu Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade. U skladu sa tim planom, predlaže se i dvostruko veći broj programa i projekata do kraja realizacije akcionog plana i povećanje sredstava za te namene u iznosu do 100 miliona dinara.

Nova Nacionalna strategija za mlade, sugerisano je u preporukama, mora da prepozna mlade kao posebnu kategoriju i mora da definiše ciljeve, mere i aktivnosti da smanji broj mladih u kategoriji nezaposlenh.

Traži se i jasno definisanje i strateški cilj – zapošljavanje mladih osoba i povećanje broja korisnika akcionih planova. Jedna od preporuka je i da nova Strategija za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti u strateške ciljeve mora posebno da unese razvoj preduzetništva mladih kroz pogodnosti poput poreskih olakšica, lakšeg pristupa novim tržištima i unapređenja poslovnog okruženja za mlade preduzetnike.

Mladi očekuju preduzetništvo kao obavezan predmet u svim srednjim školama

Od nove Strategije razvoja obrazovanja mladi očekuju da “obuhvati uvođenje preduzetništva kao obaveznog predmeta u svim srednjim školama i na većini fakulteta”. Preporučena je izrada i usvajanje Strategije razvoja ženskog preduzetništva koja bi ojačala mlade žene u preduzetništvu i kreirala bolje uslove za njih.

Definisanje mladog preduzetnika treba da bude posebna zakonska kategorija, a svakog mladog preduzetnika trebalo bi osloboditi poreza i doprinosa u prvih 12 meseci poslovanja, dok bi za svakog njihovog mladog zaposlenog trebalo mogućiti olakšicu od 50 odsto poreza i doprinosa.

Preporučeno je i da se mladim preduzetnicima i privrednim društvima mladih umanje komunalni računi i druge naknade javnih preduzeća za jednu trećinu, kao i da se ukine plaćanje poreza na dobit u prvoj godini uz obavezu da se ne smanjuje broj zaposlenih za više od 15 osto.

Preporučeno je i omogućavanje i povoljnijih uslova za korišćenje finansijskih instrumenata podsticanjem finansijskih institucija, kao i da se kroz izmene zakona o finansiranju lokalnih samouprava definiše dobijanje i korišćenje poslovnog prostora za mlade.

Mladi predlažu i uspostavljanje jasne zakonske regulative za regulisanje venture capital fondova, kao i izgradnju biznis inkubatora – u svakom od 27 gradova bar po jedan.

Preporučeno je da se Zakonom o socijalnom preduzetništvu definiše socijalno privredno društvo mladih, a poslednja na listi je preporuka oporezivanje stopom od 10 odsto za sve proizvode i usluge nastale kod socijalnih privrednih društava mladih.

Izvor: Beta