Omogućeno online podnošenje obrazaca preko portala Poreske uprave

0
352
Omogućeno online podnošenje obrazaca preko portala Poreske uprave
Foto: Kurir

U cilju unapređenja i optimizacije poslovnih procesa od 01.01.2021. godine omogućeno je podnošenje u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave sledećih obrazaca:

  • Zahteva za povraćaj i preknjižavanje više ili pogrešno plaćenog poreza
  • Obaveštenja preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika o opredeljenju za isplatu lične zarade
  • Obaveštenja o prometu sekundarnih sirovina i poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga.
image1

Zahtev za povraćaj i preknjižavanje više ili pogrešno plaćenog poreza

Izradom posebne elektronske aplikacije poreskim obveznicima je omogućeno podnošenje zahteva za povraćaj/preknjižavanje više ili pogrešno plaćenih javnih prihoda u elektronskoj formi preko portala Poreske uprave. Napred navedeno, shodno izmeni i dopuni člana 10. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br.144/20) primenjuje se počev od 01.01.2021. godine, pri čemu su adekvatne funkcionalnosti na portalu ePorezi dostupne od 04.01.2021. godine, kao prvog radnog dana u tekućoj godini. Korisničkim uputstvom, koje će narednih dana biti objavljeno na portalu Poreske uprave, definisaće se pristup i korišćenje navedene aplikacije.

Rešenje o povraćaju i preknjižavanju dostavljaće se poreskim obveznicima u elektronskoj formi u poresko sanduče.

Navedenom zakonskom odredbom poreskim obveznicima je omogućeno da zahtev za povraćaj i preknjižavanje više ili pogrešno plaćenog poreza Poreskoj upravi i dalje mogu podneti u pismenom obliku – neposredno ili putem pošte.

Obaveštenje preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika o opredeljenju za isplatu lične zarade

Preduzetnik i preduzetnik poljoprivrednik koji se opredeli za isplatu lične zarade, dužan je da u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave (shodno izmeni člana 33a Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 153/20)), dostavi obaveštenje o svom opredeljenju da vrši isplatu lične zarade, najkasnije do 15. decembra tekuće godine za period od 1. januara naredne godine.

Preduzetnik koji se opredeli za isplatu lične zarade, ovakvo opredeljenje ne može da menja tokom poreskog perioda. Ako se preduzetnik opredeli da prestane sa isplatom lične zarade, dužan je da o tome u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave dostavi obaveštenje poreskom organu do 15. decembra tekuće godine.

Lice koje započne obavljanje delatnosti, obaveštenje o opredeljenju da vrši isplatu lične zarade podnosi isključivo u momentu registracije nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja će taj zahtev proslediti Poreskoj upravi.

Izuzetno, lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose Poreskoj upravi u roku od pet dana od dana registracije, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Obaveštenje preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika o opredeljenju za isplatu lične zarade podnosi se isključivo u elektronskom obliku.

Obaveštenje o prometu sekundarnih sirovina i poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga

Fizička lica koja kao vlasnici, zakupci i drugi korisnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta i fizička lica koja kao nosioci, odnosno članovi poljoprivrednog gazdinstva upisana u registru poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava, izvrše promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga obveznicima PDV, imaju pravo na nadoknadu po osnovu PDV. Obveznik PDV je dužan da obračuna PDV nadoknadu u iznosu od 8% na vrednost primljenih dobara i usluga o čemu izdaje dokument za obračun, kao i da obračunatu PDV nadoknadu isplati poljoprivredniku u novcu.

Uz poresku prijavu za PDV za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period, obveznik PDV dostavlja Poreskoj upravi obaveštenje o:

1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa;

2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim zakonom, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Imajući u vidu da se poreska prijava PP PDV kao i pregled obračuna (obrazac POPDV) podnose isključivo u elektronskom obliku, obveznicima je omogućeno da uz pomenutu prijavu i navedeno obaveštenje podnesu u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave.

Poreski obveznici obaveštenje o prometu sekundarnih sirovina, poljoprivrednih i šumskih proizvoda, kao i poljoprivrednih usluga mogu podneti i u pismenom obliku – neposredno ili putem pošte.

Izvor: Poreska uprava

Naslov: redakcija Biznis i Pravo