Nacrt plana nove zone u Beogradu

0
49
Nacrt plana nove zone u Beogradu
Foto: BIZLife

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda stavio je na javni uvid Nacrt plana detaljne regulacije područja između privredne zone Autoput i aerodroma Nikola Tesla.

Plan obuhvata delove teritorija gradskih opština Novi Beograd i Surčin, južno od Surčinskog puta i severno od aerodroma Nikola Tesla, na površini od 255,83 hektara. Na planiranom području omogućena je gradnja nove mreže saobraćajnica, infrastrukturnih objekata, objekata javnih službi, sportskih kompleksa i površina za stanovanje i poslovanje.

U planu je regulacija saobraćajnica Surčinska, 2a-2a, Nova 3 sa obostranim zelenilom i biciklističkim stazama, kao i novi ritam raskrsnica sa punim programom veza u odnosu na Surčinsku ulicu, dok su ostale planirane saobraćajnice unutar predmetnog područja deo sekundarne ulične mreže i planiraju se u rangu pristupnih i sabirnih ulica.

Planirano je ukupno 164 parking mesta u ulicama Nova 5, 7 i 9, kao i biciklističke staze i u ulicama Nova 1, Nova 2, Nova 3 i XI.

Predviđeno je ozelenjavanje otvorenih parking prostora i očuvanje postojeće šume i šumskog zemljišta na površini oko 6 ha (šuma Makiš, šuma Ada Ciganlije, šuma uz autoput Beograd-Zagreb).

Nova infrastrukturna mreža podrazumeva rekonstrukciju postojećih cevovoda i gradnju novih, zatim, izgradnju septičkih jama do izgradnje javne kanalizacije, trafostanica, pristupne telekomunikacione mreže, kao i toplovodne i gasovodne mreže.

U odnosu na planirani broj stanovnika 11.505 predviđena je gradnja tri predškolske ustanove, dve osnovne škole, jednog objekta za ustanovu primarne zdravstvene zaštite, kao i objekta za smeštaj starih osoba i radne jedinice centra za socijalni rad.

Na novobeogradskom delu područja predviđena je gradnja takmičarsko-sportskih kompleksa u tri bloka, namenjenih za treninge i takmičenja sportista i sportskih ekipa na nacionalnom i međunarodnom nivou, kao i jedan sportsko-rekreativni kompleks namenjen za rekreativne sadržaje. Ukupna površina predviđena za gradnju sportskih kompleksa iznosi oko 273.000 m2.

Planom je predviđena i gradnja novih stambenih blokova za porodično stanovanje, sanacija neplanski formiranih stambenih blokova, kao i gradnja mešovitih gradskih centara i komercijalnih sadržaja kao što su trgovinski lanci, hoteli, sajamske hale i slično.

Prema bilansima urbanističkih parametara, broj stanova se sa 280 može povećati na 4.261, broj stanovnika sa 812 na 11.505, a broj zaposlenih sa 41 na 11.399.

Nacrt plana koji je izradio Urbanistički zavod Beograda na javnom uvidu je do 5. marta.

Naslov: Redakcija

Izvor: BIZLife