nedelja, 7. apr 2024.
Home Biznis Poslovne vesti Koje su sankcije za obveznike koji od 1. maja ne budu izdavali fiskalne račune?

Koje su sankcije za obveznike koji od 1. maja ne budu izdavali fiskalne račune?

0
Koje su sankcije za obveznike koji od 1. maja ne budu izdavali fiskalne račune?

Obveznici koji ne poštuju zakonske propise i nakon utvrđenog roka, odnosno od 1. maja ne počnu da izdaju validne fiskalne račune, biće sankcionisani.

,,Puna implementacija Zakona o fiskalizaciji podrazumeva obavezno izdavanje fiskalnog računa sa svim propisanim elementima uz prepoznatljiv QR kod, i da su “netačne informacije da se prelaskom na novi model fiskalizacije smatra dovoljnim potpisivanje Ugovora o nabavci elektronskog fiskalnog uređaja sa dobavljačem i preuzimanje bezbednosnog elementa”. – ističe iz Poreske uprave.

Nadzor nad primenom Zakona o fiskalizaciji vrši Poreska uprava.

U toku nadzora nad primenom ovog zakona, inspektor izriče obvezniku fiskalizacije zabranu vršenja delatnosti u trajanju do godinu dana ako utvrdi da obveznik fiskalizacije ne evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet na malo, uključujući i primljene avanse za budući promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Zabrana vršenja delatnosti obvezniku fiskalizacije kome je u toku nadzora utvrđena nepravilnost, izriče se:

1) U trajanju do 15 dana ukoliko se u postupku nadzora kod obveznika fiskalizacije utvrdi nepravilnost prvi put;

Zabrana vršenja delatnosti, izriče se za nepravilnosti utvrđene u periodu od 24 meseca od prve utvrđene nepravilnosti u postupku nadzora.

2) U trajanju do 90 dana ukoliko se u postupku nadzora kod obveznika fiskalizacije utvrdi nepravilnost drugi put;

3) U trajanju do jedne godine ukoliko se u postupku nadzora kod obveznika fiskalizacije utvrdi nepravilnost treći put..

Zabrana vršenja delatnosti obvezniku fiskalizacije izriče se za poslovni prostor i poslovne prostorije obveznika fiskalizacije u kojima su u toku nadzora utvrđene nepravilnosti.

Ove mere inspektor naređuje rešenjem.

Ako se u postupku nadzora konstatuje povreda Zakona o fisklaizaciji ili propisa donetih na osnovu ovog zakona, odnosno nepravilnost u njihovoj primeni, osim povrede za koju se izriče prethodno spomenuta meta, Poreska uprava donosi rešenje kojim se nalaže obvezniku fiskalizacije da u roku određenom rešenjem otkloni utvrđene povrede ovog zakona ili propisa donetih na osnovu ovog zakona, odnosno nepravilnosti u primeni ovih propisa.

Ako obveznik fiskalizacije ne postupi po rešenju u ostavljenom roku, Poreska uprava preduzima meru privremene zabrane obavljanja delatnosti.

Dejstvo mere privremene zabrane obavljanja delatnosti traje dok obveznik fiskalizacije ne otkloni utvrđene povrede ovog zakona ili propisa donetih na osnovu ovog zakona, odnosno nepravilnosti u primeni.

Novčanom kaznom od 300.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – obveznik fiskalizacije, ako:

1) Ne evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet na malo, uključujući i primljene avanse za budući promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja;

2) Izda fiskalni račun koji ne sadrži obavezne propisane podatke ili sadrži neispravne podatke koji su od značaja za visinu poreske obaveze;

3) U trenutku prometa ne izda fiskalni račun korišćenjem elektronskog fiskalnog uređaja, koji se sastoji od elemenata (procesor fiskalnih računa i elektronski sistem za izdavanje računa) čija je upotreba odobrena od strane Poreske uprave;

4) U svakom svom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji kojima se dodeljuje jedinstvena oznaka poslovnog prostora ne obezbedi nesmetan rad najmanje jednog elektronskog fiskalnog uređaja;

5) Izda račun koji nije fiskalizovan u momentu prometa na malo ili ne dostavlja podatke o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi putem stalne internet veze u realnom vremenu, u trenutku prometa na malo;

Za ovaj prekršaj kazniće se odgovorno lice u pravnom licu – obvezniku fiskalizacije novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara.

Za ovaj prekršaj kazniće se preduzetnik – obveznik fiskalizacije novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

Za ovaj prekršaj, kazniće se fizičko lice – obveznik fiskalizacije koje je obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, a koje nije preduzetnik – obveznik fiskalizacije, novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara.

Novčanom kaznom od 300.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – obveznik fiskalizacije, ako:

1) Ne koristi odgovarajući bezbednosni element;

2) Ne dostavlja podatke o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi periodično, odmah po uspostavljanju internet veze, a najkasnije u roku od pet dana od dana izdavanja pojedinačnog fiskalnog računa;

Za ovaj prekršaj, kazniće se odgovorno lice u pravnom licu – obvezniku fiskalizacije novčanom kaznom od 50.000 dinara.

Za ovaj prekršaja, kazniće se preduzetnik – obveznik fiskalizacije novčanom kaznom od 150.000 dinara.

Za ovaj prekršaj, kazniće se fizičko lice – obveznik fiskalizacije koje je obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, a koje nije preduzetnik – obveznik fiskalizacije novčanom kaznom od 50.000 dinara.

Novčanom kaznom od 200.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – obveznik fiskalizacije, ako:

1) Pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja ne dostavi Poreskoj upravi elektronskim putem podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti taj elektronski fiskalni uređaj, i to za svaki poslovni prostor i poslovnu prostoriju;

2) U roku od 24 sata pre nastanka promene podataka iz člana 9. stav 1. ovog zakona ne dostavi podatke Poreskoj upravi;

3) U roku od 24 sata po nastanku promene podataka iz člana 9. stav 1. ovog zakona ne dostavi podatke Poreskoj upravi;

Za ovaj prekršaj, kazniće se odgovorno lice u pravnom licu – obvezniku fiskalizacije novčanom kaznom od 30.000 dinara.

Za ovaj prekršaj, kazniće se preduzetnik – obveznik fiskalizacije novčanom kaznom od 100.000 dinara.

Za ovaj prekršaj, kazniće se fizičko lice – obveznik fiskalizacije koje je obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, a koje nije preduzetnik – obveznik fiskalizacije, novčanom kaznom od 30.000 dinara.

Ko odgovara kada upotreba elektronskog fiskalnog uređaja nije odobrena od strane Poreske uprave?

Novčanom kaznom od 300.000 dinara kazniće se dobavljač elektronskog fiskalnog uređaja – pravno lice koji obvezniku fiskalizacije dostavi elektronski fiskalni uređaj čija upotreba nije odobrena od strane Poreske uprave.

Za ovaj prekršaj, kazniće se odgovorno lice u pravnom licu – dobavljaču elektronskog fiskalnog uređaja novčanom kaznom od 50.000 dinara.

Za ovaj prekršaj, kazniće se preduzetnik – dobavljač elektronskog fiskalnog uređaja novčanom kaznom od 150.000 dinara.

Izvor: Zakon o fiskalizaciji