nedelja, 7. apr 2024.
Home Biznis Poslovne vesti Grad Beograd raspisao Javni poziv za subvencije za samozapošljavanje

Grad Beograd raspisao Javni poziv za subvencije za samozapošljavanje

0
Grad Beograd raspisao Javni poziv za subvencije za samozapošljavanje

Grad Beograd raspisao je javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2022. godini.

Na osnovu člana 43. stav 1 tačka 4 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15 i 113/17), člana 30 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnikRS“, br. 36/09 i 32/13), i člana 42. i 129. Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15, 5/17 i 9/18), Odluke o učešću u finansiranju mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih lokalnim akcionim planom zapošljavanja u 2022. godini Ministrka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja broj 401-00-00631/2022-24 od 30.03.2022. godine, člana 4. Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja, broj 0103-101-3/2022 i broj VIII-01br. 401.1-19 od 20.04.2022. godine a u skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja grada Beograda za 2022. godinu, dana 28.04.2022. godine.

Kome je namenjena ova vrsta subvencija?

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.


Subvencija se dodeljuje u jednokratnom iznosu od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Koja je obaveza nezapolsenog koji ostvari pravo na subvenciju?


Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.


Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja.

Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara u
slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom.

Nezaposleno lice može da registruje i otpočne obavljanje registrovane delatnosti počev od narednog dana od dana podnošenja zahteva na teritoriji grada Beograda, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora. Registracija i otpočinjanje obavljanja registrovane delatnosti posle podnetog zahteva a pre donete odluke o dodeli subvencije, ne stvara obavezu na strani Nacionalne službe da će subvencija biti odobrena.


Odluku o odobravanju subvencije donosi direktor filijale Nacionalne službe po ovlašćenju direktora Nacionalne službe ili drugi zaposleni kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe.

Informacije o meri i delatnostima koje ne mogu biti subvencionisane mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800/300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs. i internet
prezentaciji grada Beograda www.beograd.rs.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 25.05.2022. godine.

Ceo tekst javnog poziva nalazi se u okviru linka:

https://www.nsz.gov.rs/filemanager/Files/LAPZ/2022/Beograd/JP%20SZ%20Beograd.pdf