subota, 29. apr 2023.
Home Biznis Frilenseri još ne znaju kako da izbegnu dvostruko oporezivanje

Frilenseri još ne znaju kako da izbegnu dvostruko oporezivanje

0
Frilenseri još ne znaju kako da izbegnu dvostruko oporezivanje

Novi način plaćanja poreza i doprinosa za sve radnike na internetu uskoro bi trebalo da zaživi, jer je frilenserima određeno da obaveze za prvi kvartal godine izmire do kraja aprila. Ipak, još uvek ima mnogo nedoumica oko toga kako će sve funkcionisati i kako će porez plaćati oni koji rade za poslodavca koji je već namirio namet za radnika u svojoj zemlji.

Naravno, uz to je potrebno da Srbija sa zemljom iz koje je poslodavac ima potpisan ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Ovi dokumenti predstavljaju međunarodne ugovore koje je Republika Srbija zaključila sa drugim državama, a koji imaju za cilj izbegavanje dvostrukog oporezivanja ili pak olakšicu u pogledu dvostrukog oporezivanja i kao takvi po pravilu predviđaju niže poreske stope od one koja je predviđena zakonom.

Republika Srbija ima zaključene UIDO sa gotovo svim evropskim državama, kao i sa većinom ekonomski razvijenih država na svetu. Izuzetak su SAD.

Poreska uprava uglavnom nije uzimala u obzir da li je porez već plaćen u drugoj zemlji i samo je na osnovu deviznog priliva iz 2017. godine slala jednoobrazna privremena poreska rešenja.

Zašto PU donosi privremena rešenja?

Poreska uprava ovlašćena je na osnovu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA) da donese privremeno rešenje kojim se utvrđuje porez u situaciji kada ne raspolaže sa dovoljno podataka za donošenje potpunog – konačnog rešenja, naročito kada postoji mogućnost da protekne rok od pet godina za donošenje rešenja.

“Upravo u tome leži razlog zbog kojeg su sva privremena rešenja, na zaprepašćenje mnogih – identična. Nakon donošenja privremenog Poreska uprava ima dodatni rok od tri godine da donese konačno rešenje zasnovano na relevantnim i potpuno utvrđenim činjenicama”, objašnjavaju pravnici iz advokatske kancelarije Stojković Advokati.

Drugi potencijalni šok za primaoca privremenog rešenja najčešće je osnov ostvarenih prihoda koji su rešenjima okarakterisani kao prihodi „od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad“, a najčešće nisu ostvareni po tom osnovu.

“Ovakva rešenja najslikovitiji su primer zakonske mogućnosti date Poreskoj upravi da donese rešenje o oporezivanju samo na osnovu podataka kojima raspolaže, a ne na osnovu potpuno utvrđenog činjeničnog stanja”, kažu naši sagovornici.

Ipak, iako je rešenje privremeno, prema rečima advokata, porez i doprinosi se moraju platiti, s tim da Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji nudi izuzetak pod određenim uslovom.

Pravnici iz advokatske kancelarije Stojković Advokati savetuju da ukoliko dobijete privremeno poresko rešenje, a vaš poslodavac je platio porez za vas u drugoj zemlji, trebalo bi da što pre priložite žalbu sa potrebnim dokumentima.

“Obavezno priložiti žalbu i to sa svim dokumentima u prilogu koji će dokazati najpre postojanje ili nepostojanje poreske obaveze ili koji će dokazati stvarni osnov prihoda i poreskoj upravi pružiti mogućnost da na osnovu potpunih podataka donese pravilno rešenje koje potencijalno može biti povoljnije”, navode advokati.

Zakon nudi mogućnost izuzetka od plaćanja poreza, i to u slučaju da se uz žalbu podnese i zahtev za odlaganje izvršenja rešenja u situacijama kada podnosilac pruži adekvatne dokaze da bi izvršenjem rešenja pretrpeo bitnu ekonomsku štetu. O takvom zahtevu odlučuje sam drugostepeni organ koji odlučuje i po žalbi.

“Očekuje se da će Poreska uprava i resorno ministarstvo tek zauzimati zvanične stavove i mišljenja povodom rešavanja ovakvih predmeta. Do tada, potrebno je preduzeti adekvatne pravne radnje u cilju pravilnog oporezivanja. Neophodno je delovati proaktivno i preventivno u zaštiti sopstvenih prava i interesa. U suprotnom, razrezivanje poreza može biti nezakonito, neosnovano ili nepravilno, te ukoliko nešto ne preduzmete po ovom pitanju možete doći u situaciju i da plaćate nešto što zapravo i ne dugujete”, naglašavaju pravnici iz advokatske kancelarije Stojković Advokati.

Izvor teksta biznis.rs