Donet novi Zakon o fiskalizaciji

0
88
Donet novi Zakon o fiskalizaciji
Foto: Aloha POS sistem, ilustracija

Narodna Skupština Republike Srbije donela je novi Zakon o fiskalizaciji koji će stupiti na snagu od 29. 12. 2020. a počeće da se primenjuje od 01. 01. 2022. godine. Na ovu temu govorio je i naš saradnik na portalu, Miloš Praštalo za medijsku agenciju Newsmax Adria:

Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o fiskalizaciji

Proglašava se Zakon o fiskalizaciji, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na
Sedmoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2020. godini, 17. decembra 2020. godine.
PR broj 106
U Beogradu, 21. decembra 2020. godine

Predsednik Republike,
Aleksandar Vučić, s.r.

Zakon o fiskalizaciji

Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 153/2020 od 21.12.2020. godine,
stupio je na snagu 29.12.2020, a primenjuje se od 1.1.2022, osim odredaba člana 4. stav
3, člana 5. stav 4, člana 6. stav 10, člana 7. stav 2, člana 8. st. 4. i 6, člana 9. stav 6. i
člana 10. stav 2. ovog zakona koje se primenjuju od dana stupanja na snagu ovog zakona.

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se predmet fiskalizacije, postupak fiskalizacije preko elektronskog
fiskalnog uređaja, sadržaj fiskalnog računa, određuju se obveznici fiskalizacije i uređuju druga
pitanja od značaja za fiskalizaciju.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeća značenja:
1) fiskalizacija je skup mera i postupaka koje sprovode obveznici fiskalizacije kako bi se
omogućila efikasna kontrola ostvarenog prometa na malo posredstvom elektronskih fiskalnih
uređaja;
2) elektronski fiskalni uređaj je hardversko i/ili softversko rešenje, koje koristi obveznik
fiskalizacije radi izdavanja fiskalnog računa i prenosa podataka o fiskalnim računima u Sistem za
upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave, a koji se sastoji od jednog procesora fiskalnih računa i
jednog ili više elektronskih sistema za izdavanje računa, odobrenih od strane Poreske uprave,
kao i bezbednosnog elementa izdatog od strane Poreske uprave;
3) Sistem za upravljanje fiskalizacijom je softverska aplikacija Poreske uprave koja preuzima
sve podatke iz procesora fiskalnih računa, a ovlašćenim korisnicima dozvoljava pregled
određenih podataka, upravlja procesorom fiskalnih računa svakog obveznika fiskalizacije od

njegovog iniciranja do gašenja i kreira analize i izveštaje;
4) procesor fiskalnih računa je hardverski ili softverski element, čija je upotreba odobrena od
strane Poreske uprave, koji razmenjuje podatke sa elektronskim sistemom za izdavanje računa i
bezbednosnim elementom, analizira podatke o prometima, formatira podatke kao fiskalni račun,
stvara elektronski potpis, prosleđuje fiskalni račun elektronskom sistemu za izdavanje računa,
čuva podatke o prometima i prenosi fiskalne podatke u Sistem za upravljanje fiskalizacijom
Poreske uprave;
5) elektronski sistem za izdavanje računa je hardverski ili softverski element, čija je upotreba
odobrena od strane Poreske uprave, u koji obveznik fiskalizacije unosi podatke o prometu i iz
kojeg se izdaje fiskalni račun;
6) bezbednosni element je hardverski ili softverski element koji sadrži elektronski sertifikat
obveznika fiskalizacije koga koristi procesor fiskalnih računa za potpisivanje računa i Poreska
uprava kako bi se sprečilo neovlašćeno korišćenje fiskalnih podataka koji se prenose u Sistem za
upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave, kao i za očuvanje integriteta podataka;
7) elektronski potpis je šifrovani digitalni kod koji identifikuje obveznika fiskalizacije i potvrđuje
integritet procesora fiskalnih računa prilikom prenosa podataka u Sistem za upravljanje
fiskalizacijom Poreske uprave;
8) dobavljač elektronskog fiskalnog uređaja je lice koje obvezniku fiskalizacije isporučuje
hardversko i/ili softversko rešenje potrebno za rad elektronskog fiskalnog uređaja;
9) poslovni prostor i poslovne prostorije su zatvoreni ili otvoreni prostor, svaki samonaplatni
uređaj – automat, ali i svako pokretno mesto (vozilo, plovni objekat i sl.) koje služi za obavljanje
delatnosti (uključujući i deo ili više delova jednog poslovnog prostora i/ili poslovnih prostorija), kao
i prostor koji obveznik fiskalizacije, radi obavljanja delatnosti, koristi samo povremeno ili
privremeno;
10) plaćanje je izmirivanje obaveza za izvršeni promet dobara ili usluga u trenutku izdavanja
fiskalnog računa gotovinom, instant transferom odobrenja, čekom, platnom karticom, na drugi
bezgotovinski način i sl., odnosno avansno izmirivanje obaveza za budući promet dobara ili
usluga.
Na ovlašćene korisnike iz stava 1. tačka 3) ovog člana iz Poreske uprave shodno se primenjuju
odredbe zakona kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija u pogledu čuvanja
tajnosti podataka.

PREDMET FISKALIZACIJE

Član 3.

Predmet fiskalizacije je promet dobra i usluga na malo (u daljem tekstu: promet na malo) i
primljeni avans za promet na malo.
Prometom na malo iz stava 1. ovog člana smatra se svaki izvršen promet dobara i pružanje
usluga fizičkim licima, kao i svaki promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima, nezavisno
od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik, uključujući i promet izvršen putem
samonaplatnih uređaja – automata.
Maloprodajnim objektom iz stava 2. ovog člana smatra se svaki poslovni prostor i poslovna
prostorija koji se primarno koriste za promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima.

OBVEZNIK FISKALIZACIJE

Član 4.

Obveznik fiskalizacije je svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu
zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i svaki obveznik poreza na dobit pravnih lica
u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo.
Obveznik fiskalizacije je u obavezi da evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet na malo i
to nezavisno od načina plaćanja (gotovinom, instant transferom odobrenja, čekom, platnom
karticom, na drugi bezgotovinski način i sl.), uključujući i primljene avanse za budući promet na
malo, preko elektronskog fiskalnog uređaja.
Izuzetno od stava 2. ovog člana, Vlada može, polazeći od tehničkih i funkcionalnih
karakteristika elektronskih fiskalnih uređaja i specifičnosti određene delatnosti, na zajednički predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija i ministarstva nadležnog za poslove trgovine,
odrediti delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko
elektronskog fiskalnog uređaja u smislu stava 2. ovog člana.
Obveznik fiskalizacije koji obavlja delatnosti oslobođene od obaveze evidentiranja prometa na
malo preko elektronskog fiskalnog uređaja aktom Vlade iz stava 3. ovog člana, a istovremeno
obavlja i delatnosti koje nisu izuzete, odnosno oslobođene od obaveze evidentiranja prometa na
malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, dužan je da svaki pojedinačni promet na malo kod
obavljanja delatnosti koje nisu obuhvaćene aktom Vlade iz stava 3. ovog člana, evidentira preko
elektronskog fiskalnog uređaja.

SADRŽAJ FISKALNOG RAČUNA

Član 5.

Fiskalni račun je fiskalni dokument kojim se potvrđuje da je pojedinačno ostvareni promet na
malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, evidentiran u elektronskom
fiskalnom uređaju.
Fiskalni račun obavezno sadrži sledeće podatke:
1) vrstu računa;
2) tip transakcije;
3) naziv obveznika fiskalizacije i jedinstvenu oznaku poslovnog prostora;
4) poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika fiskalizacije;
5) PIB pravnog lica, odnosno obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu
zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, ako je korisnik isporučenih dobara i
pruženih usluga, odnosno dobara i usluga koje će biti isporučene ili pružene u slučaju primljenih
avansa, pravno lice, odnosno obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu
zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana;
6) naziv, količinu, jedinicu mere, cenu po jedinici mere, oznaku poreske stope i vrednost
evidentiranog prometa dobra, odnosno usluge;
7) specifikaciju poreskih stopa;
8) iznos poreza po poreskim stopama;
9) ukupan iznos poreza;
10) vrednost prometa po poreskim stopama;
11) ukupnu vrednost evidentiranog prometa, ukupan iznos za uplatu (uz napomenu ako je
plaćanje izvršeno putem avansa), način plaćanja (gotovinom, instant transferom odobrenja,
čekom, platnom karticom, na drugi bezgotovinski način i sl.), uplaćen iznos i iznos razlike za
povraćaj kupcu dobara, odnosno korisniku usluga;
12) dan, mesec, godinu, sat, minut i sekund sačinjavanja fiskalnog računa;
13) jedinstveni redni broj fiskalnog računa;
14) jedinstveni redni broj fiskalnog računa po vrsti računa i tipu transakcije;
15) Dvodimenzionalni bar-kôd (eng. QR – Quick Response) za verifikaciju koji sadrži sve
elemente elektronskog potpisa kada se štampa fiskalni račun ili hiperlink za verifikaciju kada se
fiskalni račun izdaje u elektronskoj formi;
16) poziv na broj drugog fiskalnog računa, odnosno drugog relevantnog dokumenta, ukoliko
postoji potreba.
Fiskalni račun može sadržati reklamne poruke u skladu sa zakonom.
Vrste fiskalnog računa, tipove transakcije, načine plaćanja, pozivanje na broj drugog fiskalnog
računa i pojedinosti ostalih elemenata fiskalnog računa bliže uređuje ministar finansija.

POSTUPAK FISKALIZACIJE

Član 6.

Obveznik fiskalizacije dužan je da u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za
budući promet na malo, izda fiskalni račun korišćenjem elektronskog fiskalnog uređaja, koji se
sastoji od elemenata (procesor fiskalnih računa i elektronski sistem za izdavanje računa) čija je
upotreba odobrena od strane Poreske uprave.
Poreska uprava vodi registar odobrenih elemenata elektronskog fiskalnog uređaja (procesor fiskalnih računa i elektronski sistem za izdavanje računa).
Obveznik fiskalizacije ima pravo da se opredeli za vrstu elektronskog fiskalnog uređaja koji će
koristiti, i to:
1) elektronski fiskalni uređaj koji koristi sopstveni procesor fiskalnih računa i koji omogućava
izdavanje fiskalnih računa čak i u slučaju privremenog ili trajnog prekida internet veze; i/ili
2) elektronski fiskalni uređaj koji koristi procesor fiskalnih računa u Sistemu za upravljanje
fiskalizacijom i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa isključivo kroz stalnu internet vezu u
realnom vremenu.
Obveznik fiskalizacije, osim obveznika fiskalizacije koji obavlja promet na malo isključivo putem
interneta, koji se opredeli za korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja iz stava 3. tačka 2) ovog
člana, dužan je da u svakom svom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji kojima se dodeljuje
jedinstvena oznaka poslovnog prostora iz člana 9. ovog zakona, obezbedi nesmetan rad i
najmanje jednog elektronskog fiskalnog uređaja iz stava 3. tačka 1) ovog člana.
Obveznik fiskalizacije odgovoran je za pravilno korišćenje, održavanje i funkcionisanje
elektronskog fiskalnog uređaja.
Svaki dobavljač elektronskog fiskalnog uređaja mora dostaviti isključivo elektronske fiskalne
uređaje obvezniku fiskalizacije koji se sastoje od elemenata (procesor fiskalnih računa i
elektronski sistem za izdavanje računa) čija je upotreba odobrena od strane Poreske uprave.
Elektronski fiskalni uređaj iz stava 6. ovog člana mora da sadrži bezbednosni element koji
obezbeđuje funkcionalnost koja omogućava automatsku obustavu njegovog rada, unapred ili
tokom eksploatacije, kao i da fiskalni računi budu proverljivi u skladu sa članom 10. ovog zakona.
Obveznik fiskalizacije mora proveriti pre otpočinjanja korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja
da li je upotreba njegovih elemenata (procesor fiskalnih računa i elektronski sistem za izdavanje
računa) odobrena od strane Poreske uprave.
Odredbe st. 6. i 7. ovog člana shodno se primenjuju i na obveznika fiskalizacije koji želi da
samostalno razvije, instalira i implementira elektronski fiskalni uređaj za potrebe svog poslovanja.
Oblik i sadržaj registra elemenata elektronskih fiskalnih uređaja, moguće vrste elektronskih
fiskalnih uređaja, način njihovog korišćenja i odobravanja njihovih elemenata, okolnosti koje
mogu dovesti do automatske obustave rada bezbednosnog elementa elektronskog fiskalnog
uređaja, postupak ponovne upotrebe bezbednosnog elementa elektronskog fiskalnog uređaja po
automatskoj obustavi njegovog rada, pojedinosti alternativnog načina pristupa stalnoj internet
vezi, način uvida u podatke dostavljene Poreskoj upravi, bliže uređuje Vlada.

Član 7.

Obveznik fiskalizacije dužan je da koristi bezbednosni element za potpisivanje fiskalnih računa
za potrebe sprovođenja postupka fiskalizacije i potvrde identiteta prilikom razmene podataka i
informacija sa Poreskom upravom.
Uslove za izdavanje, proceduru izdavanja i način korišćenja bezbednosnog elementa bliže
uređuje ministar finansija.

Član 8.

Obveznik fiskalizacije dužan je da u momentu prometa na malo svaki račun obradi
posredstvom procesora fiskalnih računa i bezbednosnog elementa (u daljem tekstu: fiskalizuje
račun), kao i da Poreskoj upravi dostavlja podatke o izdatim fiskalnim računima putem stalne
internet veze u realnom vremenu u trenutku prometa na malo.
Izuzetno, ukoliko postoji prekid internet veze ili ona nije dostupna na mestu prometa,
obveznik fiskalizacije dostavlja Poreskoj upravi podatke o izdatim fiskalnim računima periodično,
odmah po uspostavljanju internet veze, a najkasnije u roku od pet dana od dana izdavanja
pojedinačnog fiskalnog računa.
Poreska uprava evidentira primljeni fiskalni račun, koji je potpisan odgovarajućim elektronskim
potpisom u propisanom obliku i strukturi poruke, u Sistemu za upravljanje fiskalizacijom.
Ministar finansija bliže uređuje koje podatke o izdatim fiskalnim računima je obveznik
fiskalizacije dužan da dostavi Poreskoj upravi, oblik i način dostavljanja ovih podataka, uslove
pod kojima se ovi podaci mogu dostavljati Poreskoj upravi periodično, protokole i bezbednosne
mehanizme za dostavljanje ovih podataka, standardne poruke o greškama, kao i protokole o postupanju u slučaju grešaka.
Ukoliko se podaci ne dostavljaju Poreskoj upravi u realnom vremenu, u trenutku prometa na
malo, obveznik fiskalizacije je dužan da podatke čuva u internoj memoriji elektronskog fiskalnog
uređaja do momenta prenosa ovih podataka Poreskoj upravi, nakon čega nema obavezu daljeg
čuvanja podataka o izdatim fiskalnim računima u internoj memoriji elektronskog fiskalnog
uređaja.
Način čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja bliže
uređuje ministar finansija.

Član 9.

Obveznik fiskalizacije dužan je da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za
izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi elektronskim putem dostavi podatke o poslovnim
prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj, i to za svaki
poslovni prostor i poslovnu prostoriju odvojeno.
U slučaju promene podataka iz stava 1. ovog člana po pojedinačnom poslovnom prostoru i
poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i
poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i
poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi,
najkasnije 24 sata pre nastanka promene.
Izuzetno od stava 2. ovog člana, u slučaju promene podataka iz stava 1. ovog člana do kojih je
došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je
dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.
Nakon prijema podataka iz stava 1. ovog člana, Poreska uprava je dužna da generiše
jedinstvenu oznaku poslovnog prostora, koja će se koristiti u elektronskom fiskalnom uređaju.
Odredbe st. 1–4. ovog člana primenjuju se i na postupak dostavljanja podataka o
samonaplatnom uređaju – automatu.
Vrstu podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, način dostavljanja podataka o
poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama iz stava 1. ovog člana, način njihovog dostavljanja
Poreskoj upravi i način generisanja oznake poslovnog prostora bliže uređuje ministar finansija.

Član 10.

Kupci i primaoci fiskalnih računa, mogu da provere da li je njihov fiskalni račun izdat u skladu
sa odredbama ovog zakona odmah po izdavanju fiskalnog računa.
Način provere prijavljenih fiskalnih računa iz stava 1. ovog člana bliže uređuje ministar
finansija.

NADZOR
Član 11.
Nadzor nad primenom ovog zakona vrši Poreska uprava.
Član 12.

U toku nadzora nad primenom ovog zakona, inspektor izriče obvezniku fiskalizacije zabranu
vršenja delatnosti u trajanju do godinu dana ako utvrdi da obveznik fiskalizacije ne evidentira
svaki pojedinačno ostvareni promet na malo, uključujući i primljene avanse za budući promet na
malo preko elektronskog fiskalnog uređaja.
Zabrana vršenja delatnosti obvezniku fiskalizacije kome je u toku nadzora utvrđena
nepravilnost iz stava 1. ovog člana, izriče se:
1) u trajanju do 15 dana ukoliko se u postupku nadzora kod obveznika fiskalizacije utvrdi
nepravilnost prvi put;
2) u trajanju do 90 dana ukoliko se u postupku nadzora kod obveznika fiskalizacije utvrdi
nepravilnost drugi put;
3) u trajanju do jedne godine ukoliko se u postupku nadzora kod obveznika fiskalizacije utvrdi
nepravilnost treći put.

Zabrana vršenja delatnosti iz stava 2. ovog člana, izriče se za nepravilnosti utvrđene u periodu
od 24 meseca od prve utvrđene nepravilnosti u postupku nadzora.
Zabrana vršenja delatnosti obvezniku fiskalizacije izriče se za poslovni prostor i poslovne
prostorije obveznika fiskalizacije u kojima su u toku nadzora utvrđene nepravilnosti iz stava 1.
ovog člana.

Član 13.

Ako se u postupku nadzora konstatuje povreda ovog zakona ili propisa donetih na osnovu
ovog zakona, odnosno nepravilnost u njihovoj primeni, osim povrede za koju se izriče mera iz
člana 12. ovog zakona, Poreska uprava donosi rešenje kojim se nalaže obvezniku fiskalizacije da
u roku određenom rešenjem otkloni utvrđene povrede ovog zakona ili propisa donetih na osnovu
ovog zakona, odnosno nepravilnosti u primeni ovih propisa.
Ako obveznik fiskalizacije ne postupi po rešenju iz stava 1. ovog člana u ostavljenom roku,
Poreska uprava preduzima meru privremene zabrane obavljanja delatnosti.
Dejstvo mere iz stava 2. ovog člana traje dok obveznik fiskalizacije ne otkloni utvrđene povrede
ovog zakona ili propisa donetih na osnovu ovog zakona, odnosno nepravilnosti u primeni ovih
propisa.

Član 14.
Mere iz člana 12. ovog zakona inspektor naređuje rešenjem.
Mere iz člana 13. ovog zakona donosi rešenjem Poreska uprava.
KAZNENE ODREDBE

Član 15.

Novčanom kaznom od 300.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice –
obveznik fiskalizacije, ako:
1) ne evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet na malo, uključujući i primljene avanse za
budući promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja (član 4. stav 2.);
2) izda fiskalni račun koji ne sadrži obavezne propisane podatke ili sadrži neispravne podatke
koji su od značaja za visinu poreske obaveze (član 5.);
3) u trenutku prometa ne izda fiskalni račun korišćenjem elektronskog fiskalnog uređaja, koji se
sastoji od elemenata (procesor fiskalnih računa i elektronski sistem za izdavanje računa) čija je
upotreba odobrena od strane Poreske uprave (član 6. stav 1.);
4) u svakom svom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji kojima se dodeljuje jedinstvena
oznaka poslovnog prostora iz člana 9. ovog zakona, ne obezbedi nesmetan rad najmanje jednog
elektronskog fiskalnog uređaja iz člana 6. stav 3. tačka 1) ovog zakona (član 6. stav 4.);
5) izda račun koji nije fiskalizovan u momentu prometa na malo ili ne dostavlja podatke o
izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi putem stalne internet veze u realnom vremenu, u
trenutku prometa na malo (član 8. stav 1.).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se odgovorno lice u pravnom licu – obvezniku
fiskalizacije novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se preduzetnik – obveznik fiskalizacije novčanom
kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se fizičko lice – obveznik fiskalizacije koje je
obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na
dohodak građana, a koje nije preduzetnik – obveznik fiskalizacije, novčanom kaznom od 20.000
do 150.000 dinara.

Član 16.

Novčanom kaznom od 300.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – obveznik
fiskalizacije, ako:
1) ne koristi odgovarajući bezbednosni element (član 7.);
2) ne dostavlja podatke o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi periodično, odmah po uspostavljanju internet veze, a najkasnije u roku od pet dana od dana izdavanja pojedinačnog
fiskalnog računa (član 8. stav 2.).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se odgovorno lice u pravnom licu – obvezniku
fiskalizacije novčanom kaznom od 50.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se preduzetnik – obveznik fiskalizacije novčanom
kaznom od 150.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se fizičko lice – obveznik fiskalizacije koje je
obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na
dohodak građana, a koje nije preduzetnik – obveznik fiskalizacije novčanom kaznom od 50.000
dinara.

Član 17.

Novčanom kaznom od 200.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – obveznik
fiskalizacije, ako
1) pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja ne dostavi Poreskoj upravi
elektronskim putem podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti
taj elektronski fiskalni uređaj, i to za svaki poslovni prostor i poslovnu prostoriju odvojeno (član 9.
stav 1.);
2) u roku od 24 sata pre nastanka promene podataka iz člana 9. stav 1. ovog zakona ne
dostavi podatke Poreskoj upravi (član 9. stav 2.);
3) u roku od 24 sata po nastanku promene podataka iz člana 9. stav 1. ovog zakona ne dostavi
podatke Poreskoj upravi (član 9. stav 3.).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se odgovorno lice u pravnom licu – obvezniku
fiskalizacije novčanom kaznom od 30.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se preduzetnik – obveznik fiskalizacije novčanom
kaznom od 100.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se fizičko lice – obveznik fiskalizacije koje je
obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na
dohodak građana, a koje nije preduzetnik – obveznik fiskalizacije, novčanom kaznom od 30.000
dinara.

Član 18.

Novčanom kaznom od 300.000 dinara kazniće se dobavljač elektronskog fiskalnog uređaja –
pravno lice koji obvezniku fiskalizacije dostavi elektronski fiskalni uređaj čija upotreba nije
odobrena od strane Poreske uprave (član 6. stav 6.).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se odgovorno lice u pravnom licu – dobavljaču
elektronskog fiskalnog uređaja novčanom kaznom od 50.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se preduzetnik – dobavljač elektronskog fiskalnog
uređaja novčanom kaznom od 150.000 dinara.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19.

Lica koja imaju obavezu da vrše evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko
fiskalne kase u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i
93/12) dužna su da do početka primene ovog zakona usklade svoje poslovanje sa odredbama
ovog zakona i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona.
Lica koja nemaju obavezu da vrše evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa
preko fiskalne kase u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i
93/12) i Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja
prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS”, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13 i
100/14), a nisu oslobođena od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog
fiskalnog uređaja aktom Vlade iz člana 4. stav 3. ovog zakona, dužna su da do početka primene
ovog zakona usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona i podzakonskim aktima
donetim na osnovu ovog zakona.

Član 20.

Propisi za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od devet meseci od dana stupanja na
snagu ovog zakona.

Član 21.

Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o fiskalnim kasama („Službeni
glasnik RS”, br. 135/04 i 93/12).

Član 22.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku
Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2022. godine, osim odredaba člana 4. stav 3,
člana 5. stav 4, člana 6. stav 10, člana 7. stav 2, člana 8. st. 4. i 6, člana 9. stav 6. i člana 10. stav ovog zakona koje se primenjuju od dana stupanja na snagu ovog zakona.