subota, 13. apr 2024.
Home Pravo Pravne vesti 22. februar – Međunarodni dan socijalne pravde

22. februar – Međunarodni dan socijalne pravde

0
22. februar – Međunarodni dan socijalne pravde

Još od 2007. godine Međunarodni dan socijalne pravde koji je promovisala Generalna skupština Ujedinjenih nacija obeležava se 20. feburara.

Međunarodni dan socijalne pravde posvećen je borbi protiv nejednakosti, siromaštva i socijalne isključenosti. Ovaj datum se obeležava sa ciljem da podstakne napore međunarodne zajednice da iskoreni siromaštvo, promoviše punu zaposlenost i dostojanstven rad, rodnu ravnopravnost i pristup socijalnom blagostanju i pravdi za sve.

Socijalna politika, kao oblast javne politike ima za cilj da obezbedi ekonomski održiv, a istovremeno socijalno prihvatljiv nivo zaštite od raznih vidova društvenih i individualnih štetnih efekata na sve članove društva i da na taj način promoviše jednakost, društvenu koheziju i uključivanje. Iako često na marginama jednog društvenog poretka, ona predstavlja njegov temelj, pravo zbog fokusiranosti na onaj deo stanovništva koji se suočava sa socijalnim problemima ili se trenutno nalazi u nekoj vrsti socijalne potrebe.

Stručni radnici zaposleni u sistemu socijalne zaštite kao neposredni pružaoci usluga i izvršioci mera socijalne politike imaju obavezu da aktivno doprinose promenama koje pozitivno utiču na smanjenje siromaštva i socijalnu isuključenost jer im svedoče u svakodnevnom radu.

Socijalna pravda je osnovni princip na kojem se zasniva miroljubiva i uspešna koegzistencija među narodima. Ovaj princip se uvažava prilikom promovisanja rodne ravnopravnosti ili prava migranata. Socijalna pravda se unapređuje kroz uklanjanje prepreka sa kojima se ljudi suočavaju zbog svog pola, godina života, rase, etničke pripadnosti, religije, kulture ili invaliditeta.

Borba za socijalnu pravdu je u osnovi globalne misije Ujedinjenih nacija da promovišu razvoj i ljudsko dostojanstvo. Usvajanje Deklaracije o socijalnoj pravdi za pravičnu globalizaciju je jedan od skorašnjih primera posvećenosti Ujedinjenih nacija ovoj težnji. Deklaracija se odnosi na obezbeđivanje pravičnih ishoda za sve putem zapošljavanja, socijalne zaštite, socijalnog dijaloga i osnovnih  prava na radu.

Izvor: Tekstovi Komore socijalne zaštite i tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva